מסלול מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"ת

על המסלול

מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשייה) פונה למפעלי תעשייה שמעוניינים להטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור.

מטרת המסלול

שיפור הפריון של החברה/מפעל לצד יצירת בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

למי מיועד המסלול?

חברת תעשיית הייצור העונות על אחד התנאים הבאים:

 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (הכוללים את תחומי המזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).
 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  1. מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית
   (הכוללים את תחומי הכימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות).
  2. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
  3. מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.

חברת תעשיית ייצור עילית (הייטק) – תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:

 1. מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה העילית (הכוללים את תחומי ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס).
 2. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 3. מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.

* חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר לא נזקפו להן הכנסות בשנה שקדמה להגשת הבקשה, אולם מרבית הכנסתן (למעלה מ-50%), בשנה שבה הוגשה הבקשה, נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית, מעורבת-מסורתית, מעורבת-עילית ועילית.

חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח כי הן מבצעות פעולות המעידות על  "היערכות לייצור תעשייתי" של מוצרים (לפחות שתיים מתוך הפעילויות הבאות):

 1. חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות יצור.
 2. רכישת מכונות לטובת תהליך יצור.
 3. העסקת כוח אדם ייעודי לייצור.
 4. אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל.
 5. הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

בדיקה מקדמית לעמידת חברה בתנאי סף

חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר הגשת בקשות לתמיכה במו"פ במסגרת מסלול מופ"ת, יכולות לפנות לרשות החדשנות באמצעות הטופס – טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ"ת.

לפרטים אודות ענפי התעשייה סיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, (בו מפורטים כל ענפי התעשיה) ולטבלת סיווג ענפי התעשיה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מה מקבלים?

תמיכה בשיעור של 30% עד 50% מהוצאות המו"פ של תוכניות שאושרו.
תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א'.
תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.
הכרה בסוגי הוצאות מו"פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי המסלול (בנוסף לאותן סוגי ההוצאות המוכרות בדרך כלל לתוכניות המו"פ הנתמכות ע"י רשות החדשנות במסלולים אחרים) כדוגמת:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לארץ ולחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התוכנית.

בנוסף, חברות תעשיית ייצור קטנות, העונות לתנאי המסלול והמייצרות בארץ, זכאיות בשלושת תיקי המו"פ הראשונים המוגשים על ידן להטבות ייחודיות
(בכפוף לתנאי ונהלי המסלול). 
פטור מחובת תשלום תמלוגים. 
שיעור התמיכה בתוכניות המו"פ הראשונות שיאושרו יועמד על 50% מן התקציב המאושר. 
לאחר מיצוי תקופת הפטור מתשלום תמלוגים, חברות אלו זכאיות לשיעור תמלוגים מופחת בשיעור של 1.3%

הבהרה: חברות תעשיית ייצור העילית כהגדרתן לעיל, אינן זכאיות להקלות בחובתן לתשלום תמלוגים.

מדוע כדאי?

 • המסלול מאפשר לכלל מפעלי תעשיית הייצור להשתלב במגמות מתקדמות בתחום עיסוקן, באמצעות פיתוחים טכנולוגים המקנים לחברות יתרון תחרותי ומאפשרים לה לחדור לשווקים חדשים.
 • המסלול מציע תנאים משופרים במיוחד לחברות קטנות בראשית דרכן במו"פ המייצרות את מוצריהן בארץ, בכניסה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח.
 • מודל מימון אטרקטיבי – תמיכה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים (לחברות העומדות בתנאים).

תנאי המסלול

חובת רישום ודיווח הוצאות המו"פ של החברה לרשות החדשנות.
יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
סך התקציב לכלל בקשות המענק המוגש על ידי תאגיד במסלול מופ"ת יהיה עד 5 מיליון ש"ח לשנה קלנדרית.
דיווח לרשות החדשנות על שינוי מהותי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם להוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ"ת (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל).
שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ והחדשנות.
לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את חוק המו"פ והחדשנות, את מסלול הטבה מס' 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ואת מסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם.
על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בנהלי המסלול
(200-01, 200-02, 200-03, 200-04, 200-06).

קריטריונים להערכת בקשה

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התוכנית.

הטבות ייחודיות:

עבור תיקי מו"פ החל מה – 1.1.2021
התוכנית כוללת פטור מתשלום תמלוגים (בכפוף לתנאי ונהלי המסלול), בתנאים הבאים:

לחברות בענפי התעשייה המסורתית, או המעורבת-מסורתית אשר מחזור המכירות בשנה הקודמת נמוך מ- 70 מיליון $
ל-2 תיקי המו"פ הראשונים המוגשים לרשות החדשנות. 
שאר החברות יהיו כפופות לשיעור תמלוגים של 3%-5%, כאשר מרבית ייצור תוצרי התכנית יתבצע בישראל.